Posiadamy wdrożony Regulamin Pracy i Wynagradzania oraz siatkę płac. System premiowania jest jawny i bazuje na wskaźnikach a nie uznaniowości.
Zakresy obowiązków są wyspecyfikowane w Stanowiskowych Kartach Pracy.

Co kwartał dokonujemy oceny pracy pracowników, wskazujemy kierunki doskonalenia, rozwoju. Raz do roku prowadzona jest indywidualna rozmowa z każdym pracownikiem i wspólnie ustalane są cele na kolejne okresy.

Regularnie doskonalimy wiedzę wszystkich pracowników poprzez udział w szkoleniach wewnętrznych, warsztatach oraz szkoleniach zewnętrznych.