BTC Projekt EU

Rozpoczynamy projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Strukturalnego i Inwestycyjnego.

Projekt dotyczy prac badawczo-rozwojowych w obszarze sztucznej inteligencji (AI), w tym machine learning (ML), deep learning (DL) oraz możliwości ich zastosowania w zarządzaniu infrastrukturą i bezpieczeństwem IT w usługach chmurowych.

W październiku 2020 roku BTC Sp. z o.o. rozpoczęło realizację projektu pn.: „Prace badawczo-rozwojowe w obszarze sztucznej inteligencji (AI), machine learning (ML), deep learning (DL) oraz przygotowanie do wdrożenia opracowanych produktów w zarządzaniu i bezpieczeństwie”. Projekt został dofinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Strukturalnego i Inwestycyjnego i będzie realizowany w latach 2020 – 2023 w Szczecinie.

Opis projektu

Projekt skupia się na obszarze badawczym i rozwojowym artificial intelligence (AI), w tym machine learning (ML) i deep learning (DL) oraz na możliwości ich zastosowania w zarządzaniu infrastrukturą i bezpieczeństwie IT.  Zakres projektu obejmuje przeprowadzenie badań przemysłowych, eksperymentalnych prac rozwojowych oraz prac przedwdrożeniowych w obszarze inteligentnych specjalizacji opartych na technologiach informacyjnych.

Cel projektu

Głównym celem projektu jest stworzenie innowacyjnych rozwiązań technologicznych AI zapewniających bezpieczeństwo danych oraz mających wpływ na skuteczniejsze zarządzanie infrastrukturą IT. Opracowane rozwiązania zostaną zaimplementowane w głównych liniach produktowych BTC – tj. systemach eAuditor oraz Hyprovision DLP, a także zostaną udostępnione do komercyjnego wykorzystania przez inne podmioty. Wyniki prac badawczych będą opublikowane w ogólnodostępnych materiałach. W ramach działań zostaną opracowane zaawansowane technologicznie produkty oraz usługi, które znacząco przyczynią się do:

  • zwiększenia jakości i efektywności pracy działów IT,
  • wzrostu świadomości w zakresie cyberbezpieczeństwa (ang. cybersecurity),
  • zwiększenia bezpieczeństwa IT,
  • ochrony danych,
  • redukcji kosztów zarządzania IT i bezpieczeństwem IT,
  • spadku zużycia energii elektrycznej.

Rozwiązania technologiczne wyposażone w mechanizmy sztucznej inteligencji (AI) w zarządzaniu infrastrukturą IT i cyberbezpieczeństwie są obszarem wysoce innowacyjnym. Projekt jest realizowany w oparciu o zapotrzebowanie rynkowe, które zostało potwierdzone własnymi badaniami.

Chcesz dowiedzieć się więcej o projekcie? Zapraszamy na stronę:

http://www.btc.com.pl/ai

Informacje o projekcie:

Nazwa projektu: Prace badawczo-rozwojowe w obszarze sztucznej inteligencji (AI), machine learning (ML), deep learning (DL) oraz przygotowanie do wdrożenia opracowanych produktów w zarządzaniu i bezpieczeństwie IT;

Numer projektu: RPZP.01.01.00-32-0001/20;

Numer i nazwa Osi Priorytetowej: RPZP.01.00.00 Gospodarka, innowacje, nowoczesne technologie;

Numer i nazwa Działania: RPZP.01.01.00 Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw;

Numer i nazwa Celu Tematycznego: 01 Wzmacnianie badań naukowych, rozwoju technologicznego i innowacji;

Numer i nazwa Celu Szczegółowego: RPO WZ 2014-2020 Zwiększone zaangażowanie przedsiębiorstw w prowadzenie badań;

Numer naboru: RPZP.01.01.00-IZ.00-32-008/20;

Instytucja przyjmująca wniosek: Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego, IZ RPZP;

Rodzaj działalności gospodarczej: Działania informacyjno-komunikacyjne, w tym telekomunikacja, usługi informacyjne, programowanie, doradztwo i działalność pokrewna;

Typ projektu: Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw ukierunkowane na wdrożenie wyników prac B+R w działalności gospodarczej;

Wartość projektu: 3 657 735,10 zł;

Wartość dofinansowania z Funduszu Europejskiego: 2 560 179,04 zł.