Czym jest klasyfikacja dokumentów?

Proces klasyfikacji dokumentów polega na przypisaniu określonej kategorii w oparciu o rzeczywistą treść w sposób zautomatyzowany. Zaawansowane algorytmy weryfikują dokumenty z uwzględnieniem układu, treści oraz szaty graficznej zapewniając wysoką jakość i skuteczność działania. Dzięki wykorzystaniu technik uczenia maszynowego i głębokiego, klasyfikacja dokumentów minimalizuje ryzyko przesłania niedozwolonych dokumentów poza organizację, określając poziom ich wrażliwości.

Wykorzystanie klasyfikacji dokumentów w służbie zdrowia

Dokumentacja medyczna wymaga szczególnej dbałości o kwestie bezpieczeństwa oraz odpowiednich zabezpieczeń przed dostępem osób nieuprawnionych. Na konieczność ochrony danych osobowych w zakładach opieki zdrowotnej wskazuje Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 kwietnia 2020 r. w sprawie rodzajów, zakresu, wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania. Dokument ten w sposób szczegółowy określa warunki, które muszą być spełnione, by uznać dokumentację medyczną za zabezpieczoną. Ponadto wszelkie informacje przetwarzane w placówkach służby zdrowia, w postaci, chociażby świadczeń zdrowotnych cechują się dużą wrażliwością i dotyczą często danych osobowych szczególnej kategorii. Są to m.in. dokumenty zawierające takie dane, jak numer PESEL pacjenta, jego imię i nazwisko, datę urodzenia, czy informacje na temat stanu zdrowia. Wykorzystanie automatycznej klasyfikacji dokumentów umożliwiłoby zatem skuteczną analizę, zapewniając bezpieczeństwo danych osobowych przed ich przypadkowym lub celowym wyciekiem.

Cyberataki a pornografia

Korzyści wynikające z zastosowania klasyfikacji dokumentacji medycznej

W placówkach ochrony zdrowia w ciągu dnia przetwarzane są setki dokumentów, zarówno w formie papierowej, jak i elektronicznej. Automatyczna klasyfikacja dokumentów oprócz kwestii związanych z zabezpieczeniem i ochroną danych, wpływa także na:

– efektywność pracy całej organizacji – procesy obiegu dokumentów, dzięki zastosowaniu AI przebiegają szybciej, są uporządkowane i łatwiejsze do zarządzania. Sprzyja to ulepszeniu przepływu informacji w systemie ochrony zdrowia, dostępu do danych, rodzajów dokumentacji medycznej, czy też faktur, niezależnie od tego, w jakim miejscu się znajdują,

– oszczędność czasu – ręczna analiza dokumentów pochłania dużą część czasu pracowników służby zdrowia, zarówno lekarzy, jak i pielęgniarek. Ponadto klasyfikacja dokumentów nie tylko kategoryzuje i grupuje według rodzaju, ale też identyfikuje i wskazuje, które z dokumentów są poufne, umożliwiając automatyczne ich zablokowanie,

– niższe koszty – zaimplementowanie sztucznej inteligencji prowadzi do znacznych oszczędności z racji tego, że pracownicy nie muszą samodzielnie klasyfikować dokumentów. Ponadto oszczędności te związane są z niższymi kosztami administracyjnymi i księgowymi, dzięki automatyzacji rutynowych działań,

– zwiększenie wydajności pracowników – po zastosowaniu sztucznej inteligencji pracownicy mogą zająć się realizacją istotnych zadań, a nie długotrwałym przeszukiwaniem segregatorów w celu znalezienia konkretnego dokumentu.

Źródło:
www.axis-ai.com

BTC Projekt EU