eAuditor® to system do profesjonalnego zarządzania zasobami IT. Wspiera i uzupełnia procesy strategicznego zarządzania przedsiębiorstwem, zapewniając możliwość elastycznego i efektywnego rozwoju.

W wyniku wdrożenia systemu Klient uzyskuje korzyści:

 • integralność i uczciwość – dzięki odpowiedniemu zarządzaniu zasobami IT, Klient uzyskuje pewność, że korzysta z oryginalnego oprogramowania.
 • minimalizacja ryzyka – efektywnie funkcjonujące polityki zarządzania oprogramowaniem oraz edukacja pracowników eliminują ryzyko na wypadek kontroli legalności i zapewniają bezpieczeństwo zarządowi oraz prestiżowy wizerunek firmy.
 • oszczędności finansowe – Klient ma możliwość określenia, które zasoby są w organizacji niezbędne oraz w jakim stopniu są wykorzystywane. Pełna i aktualna informacja o infrastrukturze IT zapewnia optymalne inwestycje w tym obszarze i generuje oszczędności nawet do 40%.
 • bezpieczeństwo organizacji – wbudowane w system e-Auditor® podstawowe funkcje klasy DLP (ang. Data Loss Prevention) zapewniają podstawową ochronę biznesową (m.in. zapewniają ochronę przeciwko wyciekom danych i informacji strategicznych) oraz prawną (zapewnienie ochrony danych osobowych, danych wrażliwych, finansowych, czy zdrowotnych), a których ujawnienie może narazić organizację na odpowiedzialność karną, cywilną lub innego rodzaju straty.

Za pomocą systemu można m.in.:

 • przeprowadzić szybką i dokładną inwentaryzację sprzętu i oprogramowania
 • zdalnie zarządzać sprzętem komputerowym
 • zdalnie zarządzać oprogramowaniem
 • zabezpieczyć dane firmy
 • efektywnie wdrażać funkcjonujące polityki i zdalnie szkolić pracowników.
Skontaktuj się z nami!
wwwFilmDEMOFolder

 91 4331 891

91 48 17 204

91 4331 890

Napisz do nas!
 • intuicyjny, prosty, szybki, niezawodny webowy interfejs
 • najlepszy interfejs dostępny na polskim rynku
 • proste i niezawodne zarządzanie infrastrukturą IT
 • jednoczesna praca wielu administratorów, zarządzanie uprawnieniami, dzienniki dostępu
 • zarządzanie infrastrukturą z dowolnego komputera bez konieczności instalacji aplikacji
 • zarządzanie rozproszoną i złożoną organizacyjnie infrastrukturą IT
 • szybkie wyszukiwanie wybranych danych w zasobach systemu
 • definiowalne powiadomienia (pulpitowe, e-mail)
 • wsparcie dla: działów księgowych, ABI, ADO, HR, procesów SAM oraz wsparcia technicznego (helpdesk)
 • komponenty: eAgent (agent skanujący zasoby), eServer (serwer programowy systemu), serwer WEB (panel administracyjny), baza danych (MS SQL Server)
 • webowy, nowej generacji, szybki i niezawodny interfejs administracyjny
 • wysoka stabilność i skalowalność systemu
 • nie wymaga zakupu licencji MS SQL Server CAL na komputer z Agentem
 • nie wymaga instalacji komponentów .NET Framework na komputerach z eAgentem
 • wsparcie dla wielowątkowości – koligacji procesorów (affinity) we wszystkich komponentach
 • małe zużycie zasobów wszystkich komponentów
 • wsparcie dla wszystkich wersji baz danych MS SQL Server (32- i 64-bitowych)
 • wsparcie dla NAT (komputery zarówno w sieci, jak i poza nią)
 • definiowalny interfejs importu danych z dowolnych źródeł
 • automatyczna i bezpieczna aktualizacja wszystkich komponentów systemu i baz wiedzy z serwera producenta
 • bezpieczeństwo transmisji – transmisja szyfrowana, dane serializowane
 • bezpieczeństwo aplikacji – definiowalne prawa dostępu do struktury organizacyjnej, poszczególnych opcji, dziennik dostępu, integracja z MS AD, MS RBAC
 • bezpieczeństwo bazy danych – dostęp do danych poprzez widoki i procedury wbudowane
 • integracja z MS Active Directory (komputery, użytkownicy, struktura organizacyjna)
 • integracja z MS Role Base Access Control (RBAC)
 • integracja z MS Office
 • integracja z INTEL VPro/AMT, INTEL Anti-Theft
 • integracja z MS Hyper-V, VMware
 • integracja z Hyprovision DLP, eHelpdesk, e-Inventory
 • integracja z profesjonalnymi systemami raportującymi SAP Crystal Reports oraz Stimulsoft
 • integracja z bazami wiedzy nt. bezpieczeństwa
 • import danych z dowolnego źródła danych (xls, txt, sql itp.)
 • harmonogram importu
 • eksport danych do dowolnych formatów
 • współpraca producenta z producentami sprzętu, oprogramowania oraz firmami audytującymi pozwalająca na optymalizację systemu
 • API do innych systemów
 • ponad 100 interaktywnych widgetów z dynamicznymi listami danych
 • definiowanie grup komputerów w oparciu o kategorie statyczne i dynamiczne
 • definiowalne widoki w profilu użytkownika
 • szybkie linki
 • wbudowana baza online wiedzy o incydentach bezpieczeństwach w Polsce i na świecie
 • automatyczna inwentaryzacja infrastruktury IT
 • automatyczna identyfikacja i śledzenie ruchu monitorów zewnętrznych
 • wsparcie dla typów: komputer, drukarka, monitor, urządzenia USB, kamera, urządzenie multimedialne itp.
 • informacje o wersji i statusie technologii INTEL VPro/ AMT, INTEL Anti-Theft
 • automatyczna inwentaryzacja środowisk wirtualnych VMWARE, MS Hyper-V
 • wbudowane skanery IP (wyszukuje urządzeń w sieci),  SMTP (odczytuje konfiguracje urządzeń), środowisk wirtualnych (odczytuje kompleksowe dane o środowisku wirtualnym) MS Hyper-V, WMWARE
 • lista wszystkich urządzeń „widocznych” w sieci oraz podłączonych do komputerów
 • ewidencja środków trwałych IT
 • automatyczne przypisywanie zasobów do użytkowników
 • szczegółowe informacje o konfiguracji sprzętowej
 • informacje o wpisach w rejestrach, plikach wykonywalnych, multimedialnych, erotycznych i archiwach
 • informacje systemowe (komendy startowe, konta użytkowników, foldery udostępnione, informacje SMART itp.)
 • informacje wg kategorii: obciążenie procesora, zajętość pamięci, zajętość dysków, transfer sieciowy itp.
 • historia zmian sprzętu
 • szczegółowy czas pracy komputera (godzina rozpoczęcia i zakończenia aktywności oraz przerwy)
 • zmiana stanu usług (uruchomienie, zatrzymanie, restart), wpisy dziennika zdarzeń
 • ewidencjonowanie umów utrzymaniowych SLA w odniesieniu do dowolnego zasobu
 • planowanie modernizacji i zakupów IT
 • profesjonalne raporty inwentarzowe
 • wsparcie dla systemów MS Windows, Android, Linux, Unix
 • aplikacja e-Inventory przeznaczona do realizacji spisu z natury na bazie kodów: 1D i 2D, QR
 • automatyczna inwentaryzacja oprogramowania
 • inwentaryzacja kluczy licencyjnych dla większości produktów
 • lista aplikacji i aktualizacji
 • przypisywanie aplikacji do komputerów i użytkowników
 • automatyczne uwzględnianie aktualizacji/ upgrade/ downgrade oprogramowania
 • pełne wsparcie dla licencji typu OEM
 • ewidencjonowanie licencji w modelu: CPU, PVU, CAL,  WEB CAL
 • publiczna (kilkadziesiąt tysięcy) i prywatna baza wzorców aplikacji
 • ewidencja i rozliczanie licencji
 • historia zmian oprogramowania i licencji
 • monitorowanie uruchamianych aplikacji tradycyjnych, CAL, WEB CAL
 • analiza i optymalizacja wykorzystania oprogramowania
 • audyty oprogramowania (przegląd SAM)
 • archiwizacja i porównywanie audytów
 • profesjonalne raporty audytowe
 • lista przypisanych zasobów
 • historia użytych zasobów
 • historia logowań do komputerów
 • analiza uruchamianych procesów, aplikacji, stron www
 • analiza ilościowo-kosztowa drukowanych dokumentów
 • analiza użycia łącz internetowych – generowany przez użytkowników ruch sieciowy
 • serwer zadań (wykonuje dowolne polecenia administracyjne)
 • serwer instalacji (instaluje zdalnie oprogramowanie)
 • serwer wiadomości (wysyła wiadomości oraz szkoli pracowników)
 • serwer raportów (generuje i przesyła raporty)
 • serwer automatyzacji (zapewnia powtarzalność procesów)
 • predefiniowane polecenia administracyjne, bezpieczeństwa, konserwacyjne
 • pełne wsparcie dla poleceń CMD i powershell
 • definiowanie kont, na których ma zostać wykonane zadanie
 • możliwość masowego zarządzania komputerami
 • zdalna dystrybucja plików i oprogramowania
 • zdalna instalacji / deinstalacja oprogramowania w trybie cichym
 • status wykonania poleceń i skryptów
 • zdalny pulpit komputera (VNC, RDP, VPro)
 • harmonogram poleceń i skryptów
 • wysyłanie wiadomości oraz szkolenia pracowników
 • monitorowanie użycia i blokowanie adresów www
 • monitorowanie uruchomienia i blokowanie procesów
 • monitorowanie uruchomienia i blokowanie aplikacji
 • monitorowanie użycia i blokowanie urządzeń przenośnych USB (biała lista)
 • monitorowanie dowolnych dysków
 • monitorowanie zasobów chmurowych (CC)
 • monitorowanie operacji na plikach (lokalnych/sieciowych)
 • monitorowanie i blokowanie odczytu, zapisu, zmiany, usunięcia dowolnego pliku
 • zarządzanie prawami dostępu (zapis, uruchomienie, odczyt) do wybranych zasobów dla urządzeń, komputerów i użytkowników
 • zaawansowana konfiguracja blokady (na użytkownika/ na komputer)
 • wsparcie dla zaawansowanych reguł/polityk komputer, użytkownik, komputer + użytkownik
 • definiowalne alarmy związane z bezpieczeństwem (podłączono nieautoryzowane urządzenie zewnętrzne itp.)
 • tworzenie niezbędnej dokumentacji dowodowej (logi, zrzuty ekranowe) wyposażonej w znacznik czasowy
 • ponad 100 raportów biznesowych
 • raporty z parametrami dynamicznymi i statycznymi
 • wieloinstancyjność raportów
 • samodzielne projektowanie raportów
 • wbudowany najszybszy na rynku silnik raportujący (SAP Crystal Reports)
 • wsparcie dla standardu raportowania Crystal Report oraz Stimulsoft
 • zaawansowany system automatyzacji
 • predefiniowalne zadania automatyzacji dla systemu oraz komputerów
 • możliwość definiowania własnych zadań automatyzacji
 • system samodiagnozujący
 • kopie bezpieczeństwa, diagnostyka i konserwacja, optymalizacja wielkości bazy danych
 • ewidencja ilościowo-wartościowa wyposażenia IT
 • wsparcie dla metody FIFO
 • dokumenty PZ, WZ, RW, LI
 • dowolny typ i wielkość dokumentu
 • dowolna ilość dokumentów
 • znakowanie
 • relacje do dowolnych zasobów
 • zaawansowane wyszukiwanie
 • podgląd / wydruk / eksport
 • filmy instruktażowe
 • podpowiedzi dziedzinowe (tipsy)
 • zdalne prezentacje online
 • dostęp do aktualizacji i serwisu w cenie zakupu
 • automatyczne aktualizacje systemu
 • wsparcie telefoniczne lub e-mailowe
 • zwiększenie poziomu bezpieczeństwa
 • zabezpieczenie przed przypadkowym wejściem i pobraniem złośliwego oprogramowania
 • zabezpieczenie przed atakiem phishingowym i APT
 • minimalizacja zjawiska cyberslackingu i zwiększenie wydajności pracowników
 • zabezpieczenie sieci przed wirusami instalującymi się automatycznie z pendrive’ów lub dysków zewnętrznych
 • ograniczenie ryzyka wycieku danych za pośrednictwem przenośnych pamięci masowych, łącz internetowych, urządzeń mobilnych
 • budowanie świadomości pracowników
 • optymalizacja pracy
 • redukcja kosztów zarządzania infrastrukturą i oprogramowaniem
 • redukcja kosztów wydruku
LinkFilmDEMOFolderCase study

 91 4331 891

91 48 17 204

91 4331 890

Napisz do nas!

eAuditor® to system do profesjonalnego zarządzania zasobami IT. Wspiera i uzupełnia procesy strategicznego zarządzania przedsiębiorstwem zapewniając możliwość elastycznego i efektywnego rozwoju.

W wyniku wdrożenia systemu klient uzyskuje korzyści:

 • integralność i uczciwość – dzięki odpowiedniemu zarządzaniu zasobami IT klient uzyskuje pewność, że korzysta z oryginalnego oprogramowania.
 • minimalizacja ryzyka – efektywnie funkcjonujące polityki zarządzania oprogramowaniem oraz edukacja pracowników eliminują ryzyko na wypadek kontroli legalności i zapewniają bezpieczeństwo zarządowi oraz prestiżowy wizerunek firmy.
 • oszczędności finansowe – klient ma możliwość określenia, które zasoby są w organizacji niezbędne oraz w jakim stopniu są wykorzystywane. Pełna i aktualna informacja o infrastrukturze IT zapewnia optymalne inwestycje w tym obszarze i generuje oszczędności nawet do 40%.
 • bezpieczeństwo organizacji – wbudowane w system e-Auditor® podstawowe funkcje klasy DLP (ang. Data Loss Prevention) zapewniają podstawową ochronę biznesową (m.in. zapewniają wyciekom danych i informacji strategicznych) oraz prawną (zapewnienie ochrony danych osobowych, danych wrażliwych, finansowych, czy zdrowotnych) a których ujawnienie może narazić organizację na odpowiedzialność karną, cywilną lub innego rodzaju straty.

Za pomocą systemu można m.in.:

 • przeprowadzać szybką i dokładną inwentaryzację sprzętu i oprogramowania
 • zdalnie zarządzać sprzętem komputerowym
 • zdalnie zarządzać oprogramowaniem
 • zabezpieczać dane firmy
 • efektywnie wdrażać funkcjonujące polityki i zdalnie szkolić pracowników.
 • intuicyjny, prosty, szybki, niezawodny webowy interfejs
 • najlepszy interfejs dostępny na polskim rynku
 • proste i niezawodne zarządzanie infrastrukturą IT
 • jednoczesna praca wielu administratorów, zarządzanie uprawnieniami, dzienniki dostępu
 • zarządzanie infrastrukturą z dowolnego komputera bez konieczności instalacji aplikacji
 • zarządzanie rozproszoną i złożoną organizacyjnie infrastrukturą IT
 • szybkie wyszukiwanie wybranych danych w zasobach systemu
 • definiowalne powiadomienia (pulpitowe, e-mail)
 • wsparcie dla: działów księgowych, ABI, ADO, HR, procesów SAM oraz wsparcia technicznego (helpdesk)
 • komponenty: eAgent (agent skanujący zasoby), eServer (serwer programowy systemu), serwer WEB (panel administracyjny), baza danych (MS SQL Server)
 • webowy, nowej generacji, szybki i niezawodny interfejs administracyjny
 • wysoka stabilność i skalowalność systemu
 • nie wymaga zakupu licencji MS SQL Server CAL na komputer z Agentem
 • nie wymaga instalacji komponentów .NET Framework na komputerach z eAgentem
 • wsparcie dla wielowątkowości – koligacji procesorów (affinity) we wszystkich komponentach
 • małe zużycie zasobów wszystkich komponentów
 • wsparcie dla wszystkich wersji baz danych MS SQL Server (32 i 64 bitowych)
 • wsparcie dla NAT (komputery zarówno w sieci jak i poza nią)
 • definiowalny interfejs importu danych z dowolnych źródeł
 • automatyczna i bezpieczna aktualizacja wszystkich komponentów systemu i baz wiedzy z serwera producenta
 • bezpieczeństwo transmisji – transmisja szyfrowana, dane serializowane
 • bezpieczeństwo aplikacji – definiowalne prawa dostępu do struktury organizacyjnej, poszczególnych opcji, dziennik dostępu, integracja z MS AD, MS RBAC
 • bezpieczeństwo bazy danych – dostęp  do danych poprzez widoki i procedury wbudowane
 • integracja z MS Active Directory (komputery, użytkownicy, struktura organizacyjna)
 • integracja z MS Role Base Access Control (RBAC)
 • integracja z MS Office
 • integracja z INTEL VPro/AMT, INTEL Anti-Theft
 • integracja z MS Hyper-V, VMware
 • integracja z Hyprovision DLP, eHelpdesk, e-Inventory
 • integracja z profesjonalnymi systemami raportującymi SAP Crystal Reports oraz Stimulsoft
 • integracja z bazami wiedzy nt. bezpieczeństwa
 • import danych z dowolnego źródła danych (xls, txt, sql itp.)
 • harmonogram importu
 • eksport danych do dowolnych formatów
 • współpraca producenta z producentami sprzętu, oprogramowania oraz firmami audytującymi pozwalająca na optymalizację systemu
 • API do innych systemów
 • ponad 100 interaktywnych widgetów z dynamicznymi listami danych
 • definiowanie grup komputerów w oparciu o kategorie statyczne i dynamiczne
 • definiowalne widoki w profilu użytkownika
 • szybkie linki
 • wbudowana baza on-line wiedzy o incydentach bezpieczeństwach w Polsce i na świecie
 • automatyczna inwentaryzacja infrastruktury IT
 • automatyczna identyfikacja i śledzenie ruchu monitorów zewnętrznych
 • wsparcie dla typów: komputer, drukarka, monitor, urządzenia USB, kamera, urządzenie multimedialne, itp.
 • informacje o wersji i statusie technologii INTEL VPro/ AMT, INTEL Anti-Theft
 • automatyczna inwentaryzacja środowisk wirtualnych VMWARE, MS Hyper-V
 • wbudowane skanery IP (wyszukuje urządzeń w sieci),  SMTP (odczytuje konfiguracje urządzeń), środowisk wirtualnych (odczytuje kompleksowe dane o środowisku wirtualnym) MS Hyper-V, WMWARE
 • lista wszystkich urządzeń „widocznych” w sieci oraz podłączonych do komputerów
 • ewidencja środków trwałych IT
 • automatyczne przypisywanie zasobów do użytkowników
 • szczegółowe informacje o konfiguracji sprzętowej
 • informacje o wpisach w rejestrach, plikach wykonywalnych, multimedialnych, erotycznych i archiwach
 • informacje systemowe (komendy startowe, konta użytkowników, foldery udostępnione, informacje SMART itp.)
 • informacje wg kategorii: obciążenie procesora, zajętość pamięci, zajętość dysków, transfer sieciowy itp.
 • historia zmian sprzętu
 • szczegółowy czas pracy komputera (godzina rozpoczęcia i zakończenia aktywności oraz przerwy)
 • zmiana stanu usług (uruchomienie, zatrzymanie, restart), wpisy dziennika zdarzeń
 • ewidencjonowanie umów utrzymaniowych SLA w odniesieniu do dowolnego zasobu
 • planowanie modernizacji i zakupów IT
 • profesjonalne raporty inwentarzowe
 • wsparcie dla systemów MS Windows, Android, Linux, Unix
 • aplikacja e-Inventory przeznaczona do realizacji spisu z natury na bazie kodów 1D i 2D, QR
 • automatyczna inwentaryzacja oprogramowania
 • inwentaryzacja kluczy licencyjnych dla większości produktów
 • lista aplikacji i aktualizacji
 • przypisywanie aplikacji do komputerów i użytkowników
 • automatyczne uwzględnianie aktualizacji/ upgrade/ downgrade oprogramowania
 • pełne wsparcie dla licencji typu OEM
 • ewidencjonowanie licencji w modelu CPU, PVU, CAL,  WEB CAL
 • publiczna (kilkadziesiąt tysięcy) i prywatna baza wzorców aplikacji
 • ewidencja i rozliczanie licencji
 • historia zmian oprogramowania i licencji
 • monitorowanie uruchamianych aplikacji tradycyjnych, CAL, WEB CAL
 • analiza i optymalizacja wykorzystania oprogramowania
 • audyty oprogramowania (przegląd SAM)
 • archiwizacja i porównywanie audytów
 • profesjonalne raporty audytowe
 • lista przypisanych zasobów
 • historia użytych zasoby
 • historia logowań do komputerów
 • analiza uruchamianych procesów, aplikacji, stron www
 • analiza ilościowo-kosztowa drukowanych dokumentów
 • analiza użycia łącz internetowych: generowany przez użytkowników ruch sieciowy
 • serwer zadań (wykonuje dowolne polecenia administracyjne)
 • serwer instalacji (instaluje zdalnie oprogramowanie)
 • serwer wiadomości (wysyła wiadomości oraz szkoli pracowników)
 • serwer raportów (generuje i przesyła raporty)
 • serwer automatyzacji (zapewnia powtarzalność procesów)
 • predefiniowane polecenia administracyjne, bezpieczeństwa, konserwacyjne
 • pełne wsparcie dla poleceń CMD i powershell
 • definiowanie kont na których ma zostać wykonane zadanie
 • możliwość masowego zarządzania komputerami
 • zdalna dystrybucja plików i oprogramowania
 • zdalna instalacji / deinstalacja oprogramowania w trybie cichym
 • status wykonania poleceń i skryptów
 • zdalny pulpit komputera (VNC, RDP, VPro)
 • harmonogram poleceń i skryptów
 • wysyłanie wiadomości oraz szkolenia pracowników
 • monitorowanie użycia i blokowanie adresów WWW
 • monitorowanie uruchomienia i blokowanie procesów
 • monitorowanie uruchomienia i blokowanie aplikacji
 • monitorowanie użycia i blokowanie urządzeń przenośnych USB (biała lista)
 • monitorowanie dowolnych dysków
 • monitorowanie zasobów chmurowych (CC)
 • monitorowanie operacji na plikach (lokalnych/sieciowych)
 • monitorowanie i blokowanie odczytu, zapisu, zmiany, usunięcia dowolnego pliku
 • zarządzanie prawami dostępu (zapis, uruchomienie, odczyt) do wybranych zasobów dla urządzeń, komputerów i użytkowników
 • zaawansowana konfiguracja blokady (na użytkownika/ na komputer)
 • wsparcie dla zaawansowanych reguł/polityk komputer, użytkownik, komputer+użytkownik
 • definiowalne alarmy związane z bezpieczeństwem (podłączono nieautoryzowane urządzenie zewnętrzne, itp.)
 • tworzenie niezbędnej dokumentacji dowodowej (logi, zrzuty ekranowe) wyposażonej w znacznik czasowy
 • ponad 100 raportów biznesowych
 • raporty z parametrami dynamicznymi i statycznymi
 • wieloinstancyjność raportów
 • samodzielne projektowanie raportów
 • wbudowany najszybszy na rynku silnik raportujący (SAP Crystal Reports)
 • wsparcie dla standardu raportowania Crystal Report oraz Stimulsoft
 • zaawansowany system automatyzacji
 • predefiniowalne zadania automatyzacji dla systemu oraz komputerów
 • możliwość definiowania własnych zadań automatyzacji
 • system samodiagnozujący
 • kopie bezpieczeństwa, diagnostyka i konserwacja, optymalizacja wielkości bazy danych
 • ewidencja ilościowo-wartościowa wyposażenia IT
 • wsparcie dla metody FIFO
 • dokumenty PZ, WZ, RW, LI
 • dowolny typ i wielkość dokumentu
 • dowolna ilość dokumentów
 • znakowanie
 • relacje do dowolnych zasobów
 • zaawansowane wyszukiwanie
 • podgląd / wydruk / eksport
 • filmy instruktażowe
 • podpowiedzi dziedzinowe (tipsy)
 • zdalne prezentacje online
 • dostęp do aktualizacji i serwisu w cenie zakupu
 • automatyczne aktualizacje systemu
 • wsparcie telefoniczne lub mailowe
 • zwiększenie poziomu bezpieczeństwa
 • zabezpieczenie przed przypadkowym wejściem i pobraniem złośliwego oprogramowania
 • zabezpieczenie przed atakiem phishingowym i APT
 • minimalizacja zjawiska cyberslackingu i zwiększenie wydajności pracowników
 • zabezpieczenie sieci przed wirusami instalującymi się automatycznie z pendrive’ów lub dysków zewnętrznych
 • ograniczenie ryzyka wycieku danych za pośrednictwem przenośnych pamięci masowych, łącz internetowych, urządzeń mobilnych
 • budowanie świadomości pracowników
 • optymalizacja pracy
 • redukcja kosztów zarządzania infrastrukturą i oprogramowaniem
 • redukcja kosztów wydruku
Skontaktuj się z nami!