Polska stale rozwija się w kierunku innowacyjnych rozwiązań. Dynamiczny rozwój sztucznej inteligencji wymaga określenia ram prawnych przez Państwa rozpoczynające działania w obszarze AI.

Wprowadzony dokument „Polityka rozwoju sztucznej inteligencji w Polsce” to kluczowy krok w kierunku wykorzystania potencjału AI w spójności z działaniami podejmowanymi przez Unię Europejską. Jego celem jest wspieranie rozwoju sztucznej inteligencji w Polsce zarówno w obszarze biznesowym, jak i społecznym.

Kierunek rozwoju – sztuczna inteligencja

Dokument Polityki rozwoju AI wskazuje kierunek działań na najbliższe lata, by jak najlepiej wykorzystać potencjał sztucznej inteligencji, mając na uwadze zgodność z etyką i prawami człowieka. Stworzony dokument wskazuje na 6 głównych obszarów, w których Polska zamierza wykorzystać AI. Cele do realizacji zostały podzielone na obszar społeczny, publiczny, biznesowy, naukowy, edukacyjny, a także współpracy międzynarodowej.

Jak Polska wykorzysta potencjał AI?

Zapewnienie wsparcia społeczeństwa, przedsiębiorców, administracji publicznej, a także przedstawicieli nauki to cel, na którym powinniśmy się jako kraj koncentrować – twierdzą autorzy dokumentu. Korzyści z wykorzystania rozwiązań AI w kluczowych sektorach gospodarki polskiej szacuje się na poziom około 2,65% PKB.

„To biznes, eksperci i obywatele są prawdziwymi twórcami polskiego ekosystemu AI. Państwo powinno przede wszystkim ich wspierać. W najbliższym czasie planujemy serię otwartych spotkań z każdą z tych grup, na których będziemy wspólnie pracować nad uszczegółowieniem”.

Antoni Rytel, wicedyrektor GovTech Polska

Polska zamierza stać się liderem wśród gospodarek opartych na danych, a także zwiększyć wykorzystanie nowoczesnych technologii przez polskie firmy i instytucje. Polityka AI ma wspomóc przedsiębiorców w zakresie tworzenia innowacyjnych rozwiązań. Ma umożliwić korzystanie ze skoordynowanego dostępu do danych, mocy obliczeniowych, a także funduszy i programów szkoleniowych. Polityka AI ma stworzyć regulację, której celem będzie możliwość uzyskania API od przedsiębiorców publicznych z dostępem do jak najszerszej bazy aktualnych danych.

AI w świetle prawa

Tworzenie rozwiązań opartych na sztucznej inteligencji z uwagi na ilość danych, jakie są przetwarzane, wymaga określenia i wprowadzenia ram prawnych. Świadome wykorzystanie danych musi stać się kluczowym elementem w całym procesie wdrażania rozwiązań opartych na sztucznej inteligencji. Wprowadzony dokument w Polsce wskazuje, że rozwój sztucznej inteligencji musi zapewniać ochronę danych osobowych. Przedsiębiorstwa wykorzystujące nowoczesne technologie muszą nadzorować cały proces tworzenia rozwiązań już od fazy początkowej, po projektowanie i wdrożenie, by były zgodne z prawem etycznym oraz RODO.

Źródło:
Ustanowienie „Polityki dla rozwoju sztucznej inteligencji w Polsce od roku 2020”
https://www.gov.pl/web/cyfryzacja/polityka-rozwoju-ai-w-polsce-przyjeta-przez-rade-ministrow–co-dalej

BTC Projekt EU