Zachodniopomorski Zegar Koniunktury to nowatorskie narzędzie badawcze do praktycznego wykorzystania w biznesie. Zegar przewiduje z trzymiesięcznym wyprzedzeniem trendy gospodarcze w regionie wskazując fazy cyklu koniunkturalnego. Lewa strona tarczy Zegara to fazy recesji (spowolnienie i kryzys), natomiast prawa to rozwój gospodarki (ożywienie i rozkwit). Proces zmian w koniunkturze przebiega odwrotnie do ruchu wskazówek tradycyjnego zegara, czyli „obraca się w lewo”. Określenie obszaru, w którym znajduje się wskaźnik, pozwala na odczytanie nastrojów panujących w regionalnej gospodarce. Wyszukiwarka wbudowana w Zegar pozwala na prostą selekcję interesujących nas kryteriów oraz na odczytanie informacji przedstawionych na tarczy Zachodniopomorskiego Zegara Koniunktury.

Narzędzie dokonuje pomiaru gospodarki za pomocą analizy głównych parametrów ekonomicznych. Ich składowymi są następujące kategorie: popyt na dobra i usługi, poziom zatrudnienia, poziom produkcji, poziom zysków, przeciętny poziom cen zbytu oraz poziom zamówień na dobra inwestycyjne. Informacje do tak skonstruowanego pomiaru pozyskiwane są co kwartał od kadry menedżerskiej ponad 400 przedsiębiorstw z województwa zachodniopomorskiego. Dodatkowe funkcje Zegara pozwalają na szerszą weryfikację i analizy porównawcze wyników. Rezultaty prezentowane przez Zachodniopomorski Zegar Koniunktury można zestawić z syntetycznymi wskaźnikami koniunktury w skali regionu, kraju, strefy euro i UE („Wskaźniki referencyjne”), z danymi dotyczącymi regionu publikowanymi przez GUS („Region w liczbach”), a także ze statystykami GUS ukazującymi kondycję gospodarczą regionu na tle całego kraju („Archiwum porównań”).

 • ZegarBiznesu
 • ZegarBiznesu - film
 • Demo
 • Folder
 • Case Study
91 443 18 80 91 433 18 90 91 4331 890 Wyślij e-mail

Faza recesji

 • spadek popytu
 • spadek produkcji i sprzedaży
 • spadek zatrudnienia, rosnące bezrobocie
 • zahamowanie inwestycji
 • zjawiska deflacyjne – zahamowanie wzrostu cen
 • spadek kursów akcji
 • spadki cen na giełdach (głównie surowce)
 • spadki cen nieruchomości

Faza depresji – kryzysu właściwego

 • dalszy spadek popytu
 • dalszy, dynamiczny spadek produkcji i sprzedaży
 • spadek zatrudnienia, ekstremalne rozmiary bezrobocia
 • spadek nakładów inwestycyjnych
 • zjawiska deflacyjne – spadki cen
 • dynamiczny spadek kursów akcji
 • turbulentne zmiany cen na giełdach (głównie surowce)

Faza rozkwitu

 • wzrost popytu
 • trwałe i dynamiczne wzrosty produkcji i sprzedaży
 • wzrost zatrudnienia, istotna redukcja stopy bezrobocia
 • wzrost nakładów inwestycyjnych
 • zjawiska inflacyjne – wzrosty cen
 • wzrosty kursów akcji
 • wzrosty cen na giełdach (głównie surowce)
 • wzrosty cen nieruchomości
 • ułatwienia w dostępie do finansowania zewnętrznego
 • presja na wzrost stóp procentowych

Faza ożywienia gospodarczego

 • wzrost popytu
 • ożywienie produkcji i sprzedaży
 • aktywizacja zatrudnienia, spadek stopy bezrobocia
 • wzrost nakładów inwestycyjnych
 • zjawiska inflacyjne – wzrosty cen
 • wzrosty kursów akcji
 • wzrosty cen na giełdach (głównie surowce)