eAuditor – pytania i odpowiedzi2019-02-13T11:35:14+01:00

eAuditor – pytania i odpowiedzi

1. Posiadam 350 komputerów w lokalnej sieci oraz 60 komputerów mobilnych, które nie łączą się z lokalnym serwerem i siecią. Czy mogę na nich zainstalować agenta i czy będzie on poprawnie odczytywał informacje?2019-02-13T11:36:55+01:00

Tak. Agent dysponuje podstawowym adresem serwera oraz pulą adresów alternatywnych, z których korzysta w sposób sekwencyjny. Aby agent poza siecią lokalną nawiązał komunikację z serwerem (i np. przesyłał wyniki skanowania) musi mieć zdefiniowany przynajmniej jeden adres alternatywny. Dzięki niemu uzyska dostęp do eServera z wykorzystaniem przekierowania portów na routerze brzegowym. Router brzegowy przekieruje taki ruch do eServera wewnątrz sieci lokalnej. Taki mechanizm jest w pełni bezpieczny.

2. Czy eAuditor umożliwia integrację z AD i w jakim zakresie?2019-02-13T11:53:07+01:00

eAuditor integruje się z MS Active Directory pod kątem implementacji struktury organizacyjnych, komputerów oraz danych pracowników oraz praw dostępu (kontenerów). Dostępna jest opcja MS RBAC (Role Base Access Control) umożliwiająca automatyczne dziedziczenie praw dostępu z AD do aplikacji w oparciu o kontenery domeny. Możliwe jest również instalowanie agenta przez domenę oraz zalogowanie do eWEBConsoli poprzez protokół single sing-on.

3. Posiadam małą infrastrukturę i nie mam wdrożonej domeny. Czy system działa bez AD?2019-02-13T11:53:02+01:00

TAK. eAuditor poprawnie działa zarówno w infrastrukturze objętej AD, jak i nie.

4. Czy muszę mieć wydzielony fizyczny serwer, aby zainstalować system?2019-02-13T11:52:46+01:00

Jeśli infrastruktura przekracza 100 komputerów zaleca się instalację na serwerze fizycznym bądź wirtualnym. Poniżej 100 komputerów system będzie wydajnie pracował na dowolnej stacji roboczej ze stałym adresem IP.

5. Jak długo przechowywane są pliki (dane skanowania) na komputerze z agentem?2019-02-13T11:52:38+01:00

Pliki zgromadzone na komputerze z agentem są niezwłoczne wysyłane do serwera. W przypadku braku połączenia agenta z serwerem dane zostaną wysłane niezwłocznie po uzyskaniu tego połączenia. Agent poprawnie pracuje również przy braku bieżącego połączenia z serwerem, wykonując zdefiniowane zadania i polecenia.

6. Jak długo dane zbierane z monitoringu stron www, wydruków i aplikacji są przechowywane w bazie danych?2019-02-13T11:52:07+01:00

Jest to zależne tylko i wyłącznie od administratora eAuditora. Częstotliwość usuwania zbędnych danych jest definiowalna przez administratora.

7. Jak jest licencjonowany system eAuditor?2019-02-13T11:51:50+01:00

System eAuditor jest licencjonowany na czas nieoznaczony, na wskazaną ilość agentów (co 50 szt.) oraz na wskazaną ilości serwerów wirtualizacji. System może być udostępniony również w subskrypcji na okres 12/24/36 miesięcy.

8. eAuditor jest dostępny w trzech wersjach edycyjnych Standard, Professional i Enterprise – czym one się różnią?2019-02-12T14:40:48+01:00

Wersje edycyjne różnią się od siebie między innymi rodzajami wspieranych bazy danych oraz wsparciem technicznym. Funkcjonalności są w każdej wersji takie same.

9. Czy agenta instalujemy tylko na komputerach?2019-02-13T11:51:15+01:00

Agentów można zainstalować zarówno na komputerach, jak i serwerach. Agent jest produktem dopracowanym jakościowo (brak wycieków pamięci, uchwytów, blue screenów) i może pracować na serwerach wysokiej dostępności.

10. Czy można ograniczyć dostęp poszczególnym administratorom prawa dostępu do systemu eAuditor 5 WEB?2019-02-12T14:41:03+01:00

eAuditor umożliwia zdefiniowanie praw dostępu administratorom i nadanie im odpowiednich uprawnień do poszczególnych funkcjonalności, zakładek, struktur organizacyjnych na poziomach przeglądania, modyfikacji, usuwania danych. Wszystkie działania administratorów logowane są do bazy danych.

11. Czy eAuditor 5 WEB wyposażony jest w system raportujący? Czy raporty można otrzymywać na e-mail?2019-02-13T11:50:43+01:00

eAuditor 5 WEB posiada profesjonalny system raportujący oparty na silniku SAP Crystal Reports. Konsola udostępnia kilkadziesiąt profesjonalnych raportów pogrupowanych tematycznie. eAuditor 5 WEB posiada również harmonogram raportów umożliwiający ustawienie cyklicznego generowania i wysyłania raportów do wskazanych odbiorców. Od wersji eAuditor 6 WEB system jest wyposażony (opcjonalnie) w system generowania raportów standardu Stimulsoft, który umożliwia dodatkowo samodzielne projektowanie raportów.

12. Czy jeśli nie posiadam oprogramowanie Crystal Report, mogę tworzyć własne raporty?2019-02-12T14:41:19+01:00

Raporty można samodzielnie tworzyć i podłączać do systemu w oparciu o silnik SAP Crystal Reports, wykorzystując do tego celu SAP Crystal Reports w wersji edycyjnej min. 8.5. SAP Crystal Reports jest zewnętrzną aplikacją, uznawaną za jeden z najlepszych mechanizmów raportujących. Do celu projektowania raportów można również wykorzystać wbudowany webowy „report desiger” firmy Stimulsoft (opcja dodatkowo płatna).

13. Czy za pomocą eAuditora mogę zdalnie instalować aplikacje na komputerach?2019-02-13T11:49:28+01:00

Tak, można zainstalować każdą aplikację / pakiet, wykorzystując do tego celu plik msi lub exe z odpowiednią składnią polecenia. Proces instalacji przebiega w trybie cichym (ang. silent) na wybranej grupie komputerów w zdefiniowanym czasie. Do wykonania zdalnej instalacji wykorzystuje się repozytorium „Serwera instalacji” z odpowiednio zdefiniowaną linią polecenia.

14. Posiadam przez lata tworzoną bazę urządzeń. Czy mogę zaimportować ją automatycznie do konsoli eAuditora, bez względu na to, w jakim formacie się znajduje?2019-02-13T11:48:53+01:00

Tak. Wykorzystujemy do tego specjalny – w pełni definiowalny – automat, który umożliwia import danych do eAuditora z dowolnego źródła danych. Import może być prowadzony jedno lub wielokrotnie, z wielu różnych źródeł (np. plików xls z wieloma zakładkami).

15. Czy pracownik może wyłączyć lub odinstalować agenta?2019-02-13T11:46:19+01:00

Wyłączenie czy też odinstalowanie agenta przez pracownika bez praw administratora nie jest możliwe. Agent pracuje jako usługa na wysokich prawach administracyjnych. W celu odinstalowania agenta należy skorzystać ze specjalnej komendy, posiadając odpowiednie uprawnienia.

16. Co się dzieje się w momencie wydania polecenia wykonania aktualizacji systemu Windows, gdy mamy serwer domeny, a wszystkie aktualizacje w domenie są wyłączone?2019-02-12T14:42:01+01:00

Zasady domenowe zawsze traktowane są jako nadrzędne, zatem w takim wypadku aktualizacja nie powiedzie się, a w dzienniku zdarzeń Windows Update zostanie zapisany błąd „Windows Update is disabled by policy for user” lub podobny.

17. Czy aktualizacje systemu eAuditor są automatyczne?2019-02-12T14:42:09+01:00

Tak, wszystkie komponenty systemu, począwszy od e-Servera, poprzez bazę danych, raporty, bazy wiedzy i repozytoria aż po agentów zainstalowanych na końcówkach aktualizują się w pełni automatycznie. Wymagany jest dostęp do internetu. W przypadku braku połączenia internetowego aktualizacji można dokonać manualnie, korzystając z tzw. „paczki aktualizacyjnej”.

18. Posiadam licencje konkurencyjne CAL, czy system będzie je monitorował? Na czym to dokładnie polega?2019-02-12T14:42:18+01:00

Tak. System monitoruje licencje dostępowe aplikacji typu CAL oraz licencje dostępowe do aplikacji webowych CAL WEB. Odczytywana jest ilość jednoczesnych uruchomień aplikacji (CAL) lub połączeń do serwera aplikacji www (WEB CAL). Pozyskane dane prezentowane są w formie wykresu oraz jako zestawienie tabelaryczne w ujęciu godzinowym /dziennym /miesięcznym, w wybranym zakresie czasu oraz w odniesieniu do wybranej struktury organizacyjnej.

19. Czy system eAuditor wspiera downgrade i upgrade licencji? W jaki sposób się to realizuje?2019-02-13T11:47:25+01:00

Tak. e-Auditor wspiera upgrade i downgrade dowolnej licencji. Regułę należy określić w zakładce „Oprogramowanie > Licencje”, podczas rejestrowania / modyfikacji licencji. System będzie automatycznie poprawnie obliczał ilość posiadanych licencji.

20. Czy konsola webowa jest lepsza od konsoli tradycyjnej?2019-02-13T11:43:52+01:00

Zdecydowanie tak. Konsola webowa posiada wszystkie funkcjonalności konsoli tradycyjnej, nie wymaga instalacji (uruchamia się tylko przeglądarkę), nie wymaga instalacji dodatkowych bibliotek (np. silnika raportującego, Net Framework itp.). Jest lekka, szybka, nieawaryjna, zużywa bardzo mało zasobów. Konsolę webową eAuditora można uruchomić na telefonie komórkowym (aplikacja jest responsywna), choć przeglądanie tak dużej ilości danych jest nieco utrudnione. Administratorzy, którzy do tej pory nie pracowali na konsolach webowych, mają na początku wątpliwości, ale po bardzo krótkim czasie twierdzą, że nie powróciliby do aplikacji tradycyjnej.

21. Skoro konsola webowa ma tyle zalet, to dlaczego nie wszyscy producenci mają konsole webowe w swoich systemach?2019-02-13T11:42:00+01:00

Konsole w postaci aplikacji tradycyjnych mają swoje pochodzenie historyczne. Jeszcze kilka lat temu nieprojektowano konsol webowych, gdyż istniały szybsze środowiska do budowy ładnych wizualnie interfejsów.  Responsywną konsolę webową trudno zaprojektować, zbudować, zwłaszcza gdy ma bardzo dużą ilość funkcjonalności i uzyskuje dostęp do olbrzymiej ilości danych (jak ma to miejsce w systemach zarządzania infrastrukturą IT). Koszty budowy konsoli webowej są znacznie większe niż konsol aplikacyjnych. Należy zaznaczyć, że wszystkie produkty nowej generacji dysponują konsolami webowymi.